หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 


นางสุภัควดี ศรีเชื้อ
ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางพรเพ็ญ สาวังชัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจิรทีปต์ ปาปะโป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางธนาภาภัส โสมคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกมลฉัตร ธนประภาวรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุภาพร ชะนะพงษ์มา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวรัตนา กลมประโคน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางณัฎฐศิลป์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวปวีณา ประทุมวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พ.จ.อ.มนตรี สิงขุดร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนันธิยา ชาภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางภัทราภรณ์ ประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวรรณา ละดาดาษ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางศรีนวล กุ้งคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางดรุณี งามสง่า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางประยูร ไชยภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางลมพลัน อ่อนศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอริษา นารีจันทร์
จ้างเหมาทั่วไป


นายลำใย เดชบุรัมย์
จ้างเหมา (ภารโรง)


นางละมัย มะลิไชย์
จ้างเหมา (คนงานทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-503-6943
หรือ 094-503-6943