หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศีกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็น บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.เลย การกลับเข้ารับราชการ 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น ของ อบต. พ.ศ.2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 157  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
การกำหนดวันลาและการมาทำงานสายของบุคคลากร ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
การกำหนดวันลาและการมาทำงานสายของบุคคลากร ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
แผนพัฒนาบุคคลากร (ประจำปี 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
แนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574