หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดกลุ่มงานที่เกื้อกูล [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำภีร์วินัยมืออาชีพ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2