หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประมวลผลความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ที่ดินสาธารณประโยชน์ [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สิงหาคม ) [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาดข่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (มิถุนายน -กรกฎาคม ) [ 27 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แบบฟอร์คำขอข้อมูลข่าวสาร [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากร [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตาดข่า พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลตาดข่า [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เมษายน - พฤษภาคม) [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒ (ต่อ) [ 24 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ (ต่อ) [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ (ต่อ) [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ ( ต่อ) [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ภารกิจอำนาจหน้าที่และโครงสร้างกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า [ 2 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ [ 2 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2   
 

 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-503-6943
หรือ 094-503-6943