หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
วัดศรีดวงประทีป
วัดตาดข่าพัฒนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ตาดข่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ตาดข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
อบต.ตาดข่า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
e-Mail : saraban_06421403@dla.go.th

 
 
   
   
 
 
 

 
ลย 0023.3/ว256 แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ว3940 การแจ้งความประสงค์เสนอขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ว254 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/หัวหน้าส่ง404 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ว3310 ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ แนบ1 ]  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว4004 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ว3384 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว3993 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ว253 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.4/ว254 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ 400 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว3984 การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ว3983 การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว3982 การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ว251 แจ้งเร่งรัดการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ 251 แจ้งเร่งรัดการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ 7638 การส่งเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลนาอาน  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ 7637 การส่งเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลนาแห้ว  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว3936 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งคืนเป็นรายได้ แผ่นดินแล้ว  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ 7663 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่3 (30 มี.ค. 2566)    อ่าน 39  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ หม่ที่5 (30 มี.ค. 2566)    อ่าน 34  ตอบ 1  
ขออนุเคราะห์เรื่องไฟฟ้า (30 มี.ค. 2566)    อ่าน 35  ตอบ 1  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ต.ค. 2565)    อ่าน 501  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ต.ค. 2565)    อ่าน 406  ตอบ 1  
 

 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านไร่พวย [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของบ้านที่ถูกไฟไหม้ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มเพื่อน (Add Friends) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergenc [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แก้วเมธี ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๙ ปร [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า มอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลตาดข่า [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านตาดข่า หมู่ที่ ๑ [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
 


จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพา [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองคลัง โดยวิธีเ [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ โดยว [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิ [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง โดยวิธีเฉพาะ [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนขับรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเ [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตาดข่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 


 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574
 
 
Facebook อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK