หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
วัดศรีดวงประทีป
วัดตาดข่าพัฒนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ตาดข่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ตาดข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
อบต.ตาดข่า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
e-Mail : saraban_06421403@dla.go.th

 
 
   
   
 
 
 

 
ลย 0023/ว6529 ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.2/ว6461 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2563 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.2/ว6460 เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา รอบเดือนตุลาคม2562 ส่งผลงานย้อนหลังอบรม 1 ปี  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ว6457 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ว407 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว6473 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปี 7  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว6469 การพิจารณาการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น หรือเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ว6456 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ 12949 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.3/ว6441 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566)  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ 660 รายงานผลการสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโนนปอแดง จังหวัดเลย  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023/ 659 ขอใช้ห้องประชุม  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.5/ 655,656 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ลย 0023.6/ว6389 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตฯ  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว6378 การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023/ว6388 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023/ว6383 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว6369 ขอความอนุุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว404 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023/ว392 สำรวจรายชื่อข้าราชกข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3803  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
 
 
เลิฟซี ทราเวล (16 ก.ย. 2566)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ปรับปรุงอาบน้ำ (20 ก.ค. 2566)    อ่าน 24  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์แซมไฟฟ้าสาธารณะ (9 มิ.ย. 2566)    อ่าน 44  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (9 มิ.ย. 2566)    อ่าน 36  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาะห์เรื่องไฟฟ้า (9 มิ.ย. 2566)    อ่าน 40  ตอบ 1  
 

 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ตาดข่า ปลัด อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมออกเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือคนไข้ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ผาอินทร์แปลง โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับพนักง [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ผาอินทร์แปลง พิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าเอราวัณ [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติในการดื่มน้ำในหนึ่งวัน [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์รณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมฝึกอบรมดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประ [ 10 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาอำเภอหนองหิน [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า ปลัด อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล้านเก้า [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็ [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิ [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างศาล [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ บ้านตาดข่า หมู่ 1 [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเ [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกั [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบปั้มน้ำประปา อบต.ตาดข่า โดยวิธ [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ขาตั้งไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพ [ 12 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส [ 7 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างศาลาประ [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุง เครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธ [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถตู้เพื่ออบรมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พัน [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถตู้เพื่ออบรมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พัน [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงกา [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อกระเป๋าเอกสารในการอบรบและศึกษาดูงานภายใต้โครงก [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถตู้เพื่ออบรมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พัน [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถตู้เพื่ออบรมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พัน [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถตู้เพื่ออบรมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พัน [ 1 ก.ย. 2566 ]

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตาดข่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 


 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574
 
 
Facebook อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK