หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
วัดศรีดวงประทีป
วัดตาดข่าพัฒนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ตาดข่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ตาดข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
อบต.ตาดข่า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป

 
   
   
 
 
 

 
ลย 0023.5/ว17 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 36 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว315 แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 700 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 574 การขอรับเงินบำเหน็จปกติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 571 ขอรับเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว206 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ว285 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ว13 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023/ 31 การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023/ 30 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ ๒๙ ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่๔ (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ ๒๘ ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 26 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินกัน) เชื่อมต่ออาคารเรียนฯ  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว203 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 11 ม.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว174 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่๑  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว179 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว172 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 21 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
ขอแนะนำ อุปกรณ์ อะไหล่ กระจกอลูมิเนียม สำหรับร้านค้าท้องถิ่นใน จังหวัดเลย (7 ส.ค. 2563)    อ่าน 49  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (7 พ.ค. 2563)    อ่าน 90  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 85  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 พ.ย. 2560)    อ่าน 435  ตอบ 0  
 

 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ปากหมัน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน [ 16 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ( [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ค [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ผาอินทร์แปลง จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แก้วเมธี ประชาสัมพันะ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินโครงการลงหินคลุก จำนวน ๔ จุด บ้านซำทอง หมู่ที่ ๕ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ได้ดำเนินโครงการลงหินคลุก จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านไร่พวย [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ผาอินทร์แปลง มาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาดประชารัฐ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ได้ดำเนินโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านน้อยสาม [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.แก้วเมธี โครการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.แก้วเมธี กิจกรรม Big cleaning Day [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.แก้วเมธี พิธีเปิดงานโต้ลมหนาวชมค้างคาวภูคร่าวสวยประจำปี 2563 ณ ลานสนามที่ว่ากี่อำเภอนาด้ว [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แก้วเมธี พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ภูคร่าว ประจำปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ผาอินทร์แปลง รณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
 


จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การ [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมเพื่อเฉลิมพระเก [ 10 พ.ค. 2562 ]

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตาดข่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 


 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-503-6943
หรือ 094-503-6943