หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
วัดศรีดวงประทีป
วัดตาดข่าพัฒนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ตาดข่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ตาดข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
อบต.ตาดข่า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
e-Mail : saraban_06421403@dla.go.th

 
 
   
   
 
 
 

 
ลย 0023.2/ว5536 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.5/ 588 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.5/ว5490 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.2/ว5338 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2565 [ แนบ1 ]  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.4/ว5478 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี ๒๕๖๔  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว5474 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว5458 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง11887 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ ๕ และติดตาม การบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว300 การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ 11837 ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินท  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.4/ว5425 การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบออบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว298 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 12 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.4/ว5406 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 12 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว5401 การอบรมออนไลน์หลักสูตร “Gender Equality and Women’s Empowerment” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว5371 การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.5/ว297 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.5/ว296 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว5345 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว5339 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  [ 10 ส.ค. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว5333 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย  [ 10 ส.ค. 2565 ]  
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2533  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8 กพส. มท 0810.4/ว2546  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2530  [ 18 ส.ค. 2565 ]
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท 0816.5/ว2540 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2538  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว2527  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
ทำล่องระบายน้ำ หมู่1 (19 เม.ย. 2565)    อ่าน 40  ตอบ 0  
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (19 เม.ย. 2565)    อ่าน 42  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มฺ3 (20 ก.ย. 2564)    อ่าน 107  ตอบ 1  
น้ำประปาหมู่บ้านเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น (6 ก.ย. 2564)    อ่าน 121  ตอบ 0  
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านตาดข่า (24 มิ.ย. 2564)    อ่าน 179  ตอบ 1  
 

 
 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๔ และ หมู [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ตาดข่า ประชุมสภา อบต.ตาดข่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.แก้วเมธี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแแก้วเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านราษฎร บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกับ อบต.ตาดข่า ออกเยี่ยมบ้านโครงก [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ผาอินทร์แปลง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถเกลี่ยดิน(Motor Grader) ขนาดไม่น้อยกว่า [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ผาอินทร์แปลง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาดข่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.แก้วเมธี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.แก้วเมธี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแแก้วเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ตาดข่า กิจกรรม:รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เนื่องใ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.ผาอินทร์แปลง พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
 


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. (ชุดปฎิบัติการ พร้อม [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัดสุเครื่องแต่งกาย อปพร. (ชุดปฏิบัติกา [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 ส.ค. 2565 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเ [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกี [ 27 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเ [ 22 ก.ค. 2565 ]จัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 22 ก.ค. 2565 ]จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร [ 22 ก.ค. 2565 ]จัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ [ 22 ก.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรี [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนั [ 19 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กก่ [ 19 ก.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กก่อนวั [ 19 ก.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรี [ 19 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 18 ก.ค. 2565 ]

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตาดข่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 


 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574
 
 
Facebook อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK