หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาดข่า
วัดศรีดวงประทีป
วัดตาดข่าพัฒนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ตาดข่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ตาดข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
อบต.ตาดข่า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
e-Mail : saraban_06421403@dla.go.th

 
 
   
   
 
 
 

 
ลย 0023.6/ว1597 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว1596 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ลย 0023.3/ว1573 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ลย 0023.3/ว1577 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว1576 การออกใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม ลำพูน อำนาจเจริญ และเลย)  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ลย 0023.4/ 3085 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว135 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบ  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว1485 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ ๑)  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว134 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว133 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว132 รายงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประจำปี ๒๕๖๖  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023/ว1494 ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023/ว131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นําน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดําริ" ปี ๒๕๖๗  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว1484 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.5/ว130 การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.6/ว129 ขอส่งแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค (พ.ศ. 2566 - 2580)  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023/ว128 การน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.5/ 94 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.5/ 93 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
ลย 0023.3/ว117 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เกี่ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
 
แจ้งซ่อมไฟฟ้่า ม3 (1 มี.ค. 2567)    อ่าน 14  ตอบ 3  
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า ม.5 (27 ก.พ. 2567)    อ่าน 9  ตอบ 2  
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.4 (27 ก.พ. 2567)    อ่าน 9  ตอบ 2  
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 (7 ธ.ค. 2566)    อ่าน 46  ตอบ 4  
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3 (7 ธ.ค. 2566)    อ่าน 52  ตอบ 0  
เลิฟซี ทราเวล (16 ก.ย. 2566)    อ่าน 65  ตอบ 0  
ปรับปรุงอาบน้ำ (20 ก.ค. 2566)    อ่าน 81  ตอบ 0  
 

 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย
8xbet เว็บเกมส์มาแรง รูปแบบใหม่ ทันสมัย ทำเงินง่ายสุดมัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่ตรวจสอบและระงับเหตุไฟไหม้รถบรรทุกอ้อย [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ตาดข่า ปลัด อบต.ตาดข่า ร่วมกิจกรรม ร่วมใจจัดทำ "เสวียนไม้ไผ่" รักษ์โลก [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ผาอินทร์แปลง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ผาอินทร์แปลง รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ [ 26 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ [ 25 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.ผาอินทร์แปลง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.ปากหมัน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
 


จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง บ้าน [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบีย [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองคลัง [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัด [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพา [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างลงหินคลุกสายวัดป่ามะนาวไปโคกป่าสี่ บ้านไร่พวย [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างลงหินคลุกสายซำทองเชื่อมหนองหิน บ้านซำทอง หมู่ท [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างลงหินคลุกสาย ๒๐๑ เชื่อมวัดป่ามะนาว บ้านไร่พวย [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ห [ 7 ก.พ. 2567 ]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง บ [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างป้ายไม้อัดลายไม้่สีเข้มติดสติ๊กเกอร์และป้ายอะค [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั [ 1 ก.พ. 2567 ]

 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @740ofzkq
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตาดข่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 


 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574
 
 
Facebook อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต. ตาดข่า จ.เลย
CLICK