หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.5/ว7376 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน  [ 19 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.2/ว7374 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9  [ 19 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว7361 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564”  [ 18 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว7324 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 18 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว7357 การส่งเสริมการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่สีฟ้า ของจังหวัดเลย  [ 18 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.2/ว7356 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2564  [ 18 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว7350 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  [ 18 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว7349 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 18 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023/ว7348 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.5/ว7316 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังช  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว7304 การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.4/ว7303 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว380 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว7301 การติดตามรายงานการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายชุมชน ในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023.4/ว7302 ขอประชาสัมพันธ์ สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023/ว7299 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023/ว7295 นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023/ว376 เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๘  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ลย 0023/ว379 ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ Mooc Anamai สำหรับครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว7821 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว7277 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว7271 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว7265 การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว377 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว7257 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว7262 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023/ว7264 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว7247 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023/ว7240 ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว7239 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 173
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 042-810-925