หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ว6544 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6543 การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ 14367 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6541 การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6539 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ 679 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023/ว6537 การขออนุมัติดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6532 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ 678 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยเเล้งเเละฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ 677 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6534 ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว431 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ 676 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6233 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023/ว6530 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ 663 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ว427 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6472 ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ว428 เเจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว429 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว6520 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ว427 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.5/ว7389 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ว7388 ผลการพิจารณาการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว6506 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ว7412 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑o/๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ว7394 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว6500 การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ 775 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกัน) งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ 16231 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 225
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574