หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.6/ว64 รายงานข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว840 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ 2540  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว872 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว826 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว63 แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA Waste)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว62 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลมหัสจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว61 การดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว60 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว338 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว844 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว56 ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร การสร้างความเป็นเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดีสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบยุทธศาสตร์  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว825 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว55 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 27 - 28  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว54 การสำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติก/ประเภทกล่อง ยู เอช ที ที่อัดเป็นก้อนไว้เพื่อจำหน่าย ประจำปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว811 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว797 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 – 40  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว792 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว791 แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว51 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว49 ขอความร่วมมือจังหวัดปรชาสัมพันธ์อนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและฌรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว50 คำแนะนำในการจัดหาสารเคมี ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุง  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว52 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.5/ 57 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.5/ 1640 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.5/ว786 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.5/ว763 การสอดส่องดูเเลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้สนการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ 1630 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น อบต.โพนสูง  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.5/ 1616 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.5/ว6527 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.5/ว771 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 235
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574