องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย ยินดีต้อนรับ อบต.ตาดข่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ว8563 ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.5/ 516 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เงินกัน  [ 18 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว424 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว8530 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8536 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.2/ผวจ.เวียน18634 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว423 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8533 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8519 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8535 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8374 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8372 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8520 การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/หัวหน้าส่ง512 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/หัวหน้าส่ง508-511 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 เงินกัน  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/ผวจ.เวียนว8514 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/ผวจ.เวียนว8521 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/ผวจ.เวียนว8523 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว422 แจ้งปรับปรุงปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8515 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ เอกสาร1 ]  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/ว8498 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว8483  การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว419 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับบ้า  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว418 ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 : การบริหารจัดการสถานศึกษาและกาสร้างโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว417 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 รุ่นที่ 20  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว416 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/ 498 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินกัน  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.4/ว8383 การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/ 18304 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพระใหญ่  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ลย 0023.5/ว8352 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2562 ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 132
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-503-6943
หรือ 094-503-6943