หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023/ว6529 ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.2/ว6461 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2563 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.2/ว6460 เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา รอบเดือนตุลาคม2562 ส่งผลงานย้อนหลังอบรม 1 ปี  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.5/ว6457 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.5/ว407 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.3/ว6473 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปี 7  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.3/ว6469 การพิจารณาการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น หรือเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.5/ว6456 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.5/ 12949 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.3/ว6441 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566)  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.6/ 660 รายงานผลการสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโนนปอแดง จังหวัดเลย  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023/ 659 ขอใช้ห้องประชุม  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.5/ 655,656 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว6389 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตฯ  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว6378 การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023/ว6388 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023/ว6383 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว6369 ขอความอนุุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว404 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023/ว392 สำรวจรายชื่อข้าราชกข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023/ว403 ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดของท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.5/ 12764 การขอรับเงินบำเหน็จปกติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.ผาขาว)  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.5/ 641 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.5/ 636,637,639 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว6350 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดระเบียบป้าย  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.6/ 635 ผลการคัดเลือกประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาค  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว401 ข้อมูลโครงการกิจกรรมตามภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบมรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว12369 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อบต.เชียงคาน)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว399 ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
ลย 0023.5/ว6298 คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 261
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574