หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.6/ว1597 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว1596 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ลย 0023.3/ว1573 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ลย 0023.3/ว1577 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว1576 การออกใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม ลำพูน อำนาจเจริญ และเลย)  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ลย 0023.4/ 3085 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว135 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบ  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว1485 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ ๑)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว134 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว133 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว132 รายงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประจำปี ๒๕๖๖  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023/ว1494 ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023/ว131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นําน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดําริ" ปี ๒๕๖๗  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว1484 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.5/ว130 การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.6/ว129 ขอส่งแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค (พ.ศ. 2566 - 2580)  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023/ว128 การน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.5/ 94 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.5/ 93 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023.3/ว117 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เกี่ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
ลย 0023/ว123 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.3/ว119 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ 17 - 18  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.3/ว120 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.3/ว121 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 เรื่อง ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชันและสินบน ไปทดลองใช้  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.3/ว1409 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.5/ว1406 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.6/ว115 การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกฯ  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.4/ว116 ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.4/ว1405 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ลย 0023.5/ว1389 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 282
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574