หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ว87 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว1620 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว84 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 รุ่นที่ 20.22-27 [ เอกสาร1 ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.5/ 3606 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว1597 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 20, 22-40  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023/ว1588 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.5/ 247 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว82 ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards ๒๐๒๑  [ 1 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.5/ 241 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (เงินกัน)  [ 1 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว1538 ขอความร่วมมือในการดำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]   
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง3360 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว1504 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023/ว77 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.2/ว1480 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครุูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชีี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.2/ว1479 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครุูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชีี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.2/ว1478 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหารหมดแล้ว  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 3315 การขอรับเงินบำเหน็จปกติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.4/ว1461 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 232 การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 231 การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 230 การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 229 การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 228 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.2/ว1425 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ] [ เอกสาร6 ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 3094 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว1450 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว1420 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว1419 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฏีกาลดภาษสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 3154 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว72 ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธืประกวดมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-19 เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 146
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 064-854-1962