หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ว4418 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุม ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4402 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565”  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว235 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษ: บทเรียน ความท้าทาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4396 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023/ว4395 เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.5/ว4366 การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4367 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง9582 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4363 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4361 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4362 ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.5/ว4357 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.4/ว4354 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4352 การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4342 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.5/ผวจ.เวียน4341 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4340 รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.2/ว232 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปี 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว231 รายงานการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.5/ว230 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4309 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว4255 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว229 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.3/ว229 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดให้สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบและรับ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.4/ว226 รายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ความรับผิดทางละเมิด) [ เอกสาร1 ]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.3/ 9323 การขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ว4239 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บงกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ 9311 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.5/ 9308 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ลย 0023.4/ว4236 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 204
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574