หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ตั้งอยู่ในการปกครองของตำบลตาดข่า อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ระยะห่างจากอำเภอหนองหินประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลตาดข่า มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,625 ไร่
 
  
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ผาขาว อ.หนองหิน จ.เลย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย  
 
 
 
 
   
สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,164 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,040 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99

หญิง จำนวน 2,124 คน คิดเป็นร้อยละ 51.01
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,174 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 64.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ตาดข่า 513 581 1,094 349  
2   น้อยสามัคคี 371 357 728 194
  3   โคกใหญ่ 536 560 1,096 286  
4   ไร่พวย 443 434 877 253
  5   ซำทอง 177 192 369 1,092  
    รวม 2,040 2,124 4,164 2,174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-503-6943
หรือ 094-503-6943